Chức năng nhiệm vụ

Chức năng.

Ban quản lý các Khu di tích huyện Lạc Thủy là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Lạc Thủy, thực hiện chức năng quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, sử dụng và khai thác giá trị các di tích lịch sử văn hóa, tiềm năng du lịch, danh lam, thắng cảnh hang động phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân: góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện. Ban quản lý chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động của UBND huyện và hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Phòng Văn Hóa & Thông Tin giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Ban quản lý di tích.
Ban Quản Lý các khu di tích huyện Lạc Thuỷ có tư cách pháp nhân,có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động,giao dịch.
 

Nhiệm vụ.

Xây dựng kế hoạch dài hạn, hằng năm và hoạt động của Ban Quản lý nhằm phát triển các khu di tích trình UBND huyện phê duyệt gồm: Các dự án, trương trình, kế hoạch; hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên, đột xuất của đơn vị và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
Phối hợp với các cơ quan chức năng lập dự án quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử văn hóa, danh lam, thắng cảnh. Hướng dẫn, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân thực hiện Luật di sản văn hóa và các quy định của nhà nước về bảo vệ các khu di tích.
Tham mưu, đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện việc quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy tác dụng các di tích lịch sử văn hóa, giá trị tinh thần các di tích, danh lam, thắng cảnh thông qua các hình thức thông tin, tuyên truyền, trưng bày, quảng bá.
Huy động, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ, tôn tạo, trùng tu và tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, thu nhận, kiểm kê, bảo quản các tài liệu, hiện vật liên quan để tổ chức các hoạt động khai  thác nhằm gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử Khu di tích và du lịch thắng cảnh hang động.
Chủ trì, phối hợp với các xã có di tích, có thắng cảnh có hang động và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội truyền thống và quản lý các hoạt động dịch vụ, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các di tích được giao theo quy định của pháp luật.
Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về các hoạt động của Ban quản lý với UBND huyện và các phòng, ban liên quan theo quy định.
Quản lý cán bộ, nhân viên và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí, tài chính, tài sản, các phương tiện, trang thiết bị của đơn vị được giao theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân huyện giao.