Di tích cấp tỉnh

08 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh: 

  • Chùa An Linh (xã Yên Bồng); 
  • Đình làng Đồi (xã Thanh Nông);
  • Đình và Đền làng Vai (xã Thanh Nông);
  • Đình làng Vôi (xã Thanh Nông);
  • Đình Niếng (xã Hưng Thi);
  • Đình làng Chùa (xã PhúThành). 
  • Đền Rem (Thị trấn Chi Nê);
  • Đền Niệm (xã Phú Thành);