Sơ đồ tổ chức

+ Ban Lãnh Đạo: 

                              Trưởng Ban :           Đỗ Danh Ngọc

                              Phó Trưởng Ban:     Đinh Thị Bình

                              Phó Trưởng Ban:     Đinh Ngọc Tân

+ Các tổ chuyên môn:

                              Tổ Hành chính - Quản trị:

                              Tổ Quản lý di tích:

                              Tổ Thuyết minh;