Lịch sử hình thành

Ngày 24/5/2010 UBND tỉnh Hòa Bình ra quyết định số 785/QĐ - UBND tỉnh Hòa Bình. Thành lập BQL khu di tích lịch sử Cách mạng “ Địa điểm nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê ( 1946-1947) xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy.
Ngày 05/12/2011 UBND tỉnh Hòa Bình ra Quyết định số 2347/ QĐ - UBND tỉnh về việc Thành lập Ban Quản lý các Khu di tích huyện Lạc Thủy. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế cho quyết định số 785/QĐ - UBND  tỉnh ngày 24/5/2010.
 Ban Quản Lý các Khu di tích huyện Lạc Thuỷ có chức năng, nhiệm vụ quản lý các khu di tích trong toàn huyện Lạc Thuỷ.